7
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTH EASTEM REGION HYDROLOGICAL IRRIGATION CENTER - RID

ข้อมูลระบบโทรมาตร

โครงการระบบโทรมาตร

ลุ่มน้ำมูลตอนบน

image

  โทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี

Be-Link

image

โทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี

NEON-Unidata

image

โครงการวัดปริมาณน้ำแบบอัตโนมัติ

(อยู่ระหว่างทดลอง)

ระบบโทรมาตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย

ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกล

อัตโนมัติลุ่มน้ำโขง-ชี-มูล

image

คลังข้อมูลและภูมิอากาศแห่งชาติ

NHC

image

สถานีฝนอัตโนมัติ

สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา