6
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTH EASTEM REGION HYDROLOGICAL IRRIGATION CENTER - RID

สถานการณ์น้ำ/รายงาน

ตารางข้อมูลฝนรายวัน

เวลา 07.00 น.

แผนที่แสดงปริมาณฝนรายวัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

แผนที่ฝนลุ่มน้ำต่าง

image

กราฟปริมาณฝน

สะสมรายเดือน

image

คาดการณ์สภาพอากาศจากแบบจำลองฯ​

(กรมอุตุ​ฯ) ล่วงหน้า​ 10-15 วัน

ตารางข้อมูลระดับน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

ผังติดตามสถานการณ์น้ำ

ลุ่มน้ำชี-มูลตอนล่าง

แผนผังสถานการณ์น้ำรายวัน

ลุ่มน้ำมูล

แผนผังสถานการณ์น้ำรายวัน

ลุ่มน้ำชี-มูล

รายงานประจำเดือน

ปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือน

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำ

สูงสุดรายวัน

แผนผังสถานการณ์น้ำรายวัน

ลุ่มน้ำมูล

  ประกาสถานการณ์น้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

สถานการณ์ระดับน้ำปัจจุบันของสถานี M.7

กราฟปริมาณฝนรายชั่วโมง
สถานีน้ำฝนอัตโนมัติ