6
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTH EASTEM REGION HYDROLOGICAL IRRIGATION CENTER - RID

สถานการณ์น้ำ/รายงาน

  ประกาสถานการณ์น้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ตารางข้อมูลระดับน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

แผนผังสถานการณ์น้ำรายวัน

ลุ่มน้ำมูล

แผนผังสถานการณ์น้ำรายวัน

ลุ่มน้ำชี-มูล

ตารางข้อมูลฝนรายวัน

เวลา 07.00 น.

แผนที่แสดงปริมาณฝนรายวัน

ลุ่มน้ำมูล

แผนที่แสดงปริมาณฝนรายวัน

(เหนือ-ท้าย)เขื่อนลำตะคอง

แผนที่แสดงปริมาณฝนรายวัน

เหนือเขื่อนลำพระเพลิง

แผนที่แสดงปริมาณฝนรายวัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

รายงานประจำเดือน

ปริมาณฝนสะสมรายเดือน

รายงานประจำเดือน

ปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือน

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำ

สูงสุดรายวัน

แผนผังสถานการณ์น้ำรายวัน

ลุ่มน้ำมูล