14 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTH EASTEM REGION HYDROLOGICAL IRRIGATION CENTER - RID
ที่อยู่ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เลขที่ 453 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ  ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30280
โทรศัพท์  087-200-7877  ,  โทรสาร  0-4446-5156
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายสุรพันธ์  อิ่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง   (ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 08-4078-8188
นางสาววนิดา  มูลสาร หัวหน้างานบริหารทั่วไป                                                              (บท.อช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 09-9231-5329
นายธวัชชัย  ดีสวาสดิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา                                                    (ปอ.อช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 06-5052-5891
นายกรรณพร  ศรีจันทร์ทอง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ                                             (วป.อช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 08-9110-1504
นายอำนาจ  จุ้ยเบี้ยว หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ                                  (ตว.อช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 08-7200-7877