ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้ - พัทลุง ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก - ชลบุรี ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก - กาญจนบุรี ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง - ชัยนาท ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  - นครราชสีมา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน - ขอนแก่น ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง  - พิษณุโลก ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน  - เชียงใหม่
4
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION
FOR LOWER NORTHEASTERN REGION


 ที่ตั้ง 8 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
 ใน 25 ลุ่มน้ำประธานทั่วประเทศ
Nationwide Hydrological Centers

 (คลิกที่หมายเลข เพื่อเข้าสู่ website ของแต่ละศูนย์ฯ)   1. ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่)
 2. ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    (ขอนแก่น)
 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา)
 5. ภาคกลาง (ชัยนาท)
 6. ภาคตะวันออก (ชลบุรี)
 7. ภาคตะวันตก( กาญจนบุรี)
 8. ภาคใต้ (พัทลุง)