6
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTH EASTEM REGION HYDROLOGICAL IRRIGATION CENTER - RID

แผนที่ฝนรายวันลุ่มน้ำต่าง ๆ

แผนที่แสดงปริมาณฝนรายวัน

ลุ่มน้ำมูล

แผนที่แสดงปริมาณฝนรายวัน

(เหนือ-ท้าย)เขื่อนลำตะคอง

แผนที่แสดงปริมาณฝนรายวัน

เหนือเขื่อนลำพระเพลิง