ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTH EASTEM REGION HYDROLOGICAL IRRIGATION CENTER - RID

ประกาศสถานการณ์น้ำ ปี2560
 
29 กรกฎาคม 2560

 
31 กรกฎาคม 2560
 
4 สิงหาคม 2560
 
11 ตุลาคม 2560
 
15 พฤศจิกายน 2560

ประกาศสถานการณ์น้ำ ปี2561

-