4-15
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
Lower Northeastern Region Hydrological lrrigation Center  - RID

ความสัมพันธ์ของ ระดับน้ำสูงสุดเพื่อการเตือนภัย

 ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลุ่มแม่น้ำมูล
สถานี M.173 - M.2A
สถานี M.2A - M.184
สถานี M.184 - M.104
สถานี M.104 - M.6A
สถานี M.6A - M.4
สถานี M.4 - M.5
สถานี M.5 - M.182
สถานี M.182 - M.7
สถานี M.7 - M.11B
ลุ่มน้ำลำตะคอง
สถานี M.177 - M.191
สถานี M.191 - M.164
ลุ่มน้ำลำพระเพลิง
สถานี M.145 - M.171
ลุ่มน้ำลำชี
สถานี M.26A - M.159
ลุ่มน้ำห้วยขะยุง
สถานี M.66 - M.176
ลุ่มน้ำห้วยสำราญ
สถานี M.190 - M.9