4-1
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
Lower Northeastern Region Hydrological lrrigation Center  - RID

ระดับน้ำรายชั่วโมง ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 M.2A แม่น้ำมูล ด่านตะกา เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
2 M.4 แม่น้ำมูล พงสวาย ท่าตูม สุรินทร์
3 M.5 แม่น้ำมูล เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
4 M.6A แม่น้ำมูล สตึก สตึก บุรีรัมย์
5 M.7 แม่น้ำมูล สะพานเสรีประชาธิปไตย วารินชำราบ อุบลราชธานี
6 M.9 ห้วยสำราญ ชุมชนสะพานขาว เมือง ศรีสะเกษ
7 M.11B แม่น้ำมูล ตำบลพิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
8 M.26A ลำชี ละลูน กระสัง บุรีรัมย์
9 M.32 ลำเซบาย เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร
10 M.38C ลำตะคอง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
11 M.42 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
12 M.43A ลำตะคอง ท่ามะปรางค์ ปากช่อง นครราชสีมา
13 M.49 แม่น้ำมูล หนองโสน ครบุรี นครราชสีมา
14 M.50 ลำแซะ ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
15 M.66 ห้วยขะยุง วังชมภู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
16 M.69 ลำเซบก ท่าบอแบง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
17 M.75 ห้วยกว้าง โนนยาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
18 M.89 ลำตะคอง สะพานอาคารเซรุ่ม ปากช่อง นครราชสีมา
19 M.91 ห้วยสำราญ โคกแดง ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
20 M.95 ลำเสียวใหญ่ กู่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
21 M.98 ห้วยทา พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ
22 M.104 แม่น้ำมูล วังปรัด คู่เมือง บุรีรัมย์
23 M.108 ลำพังชู สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร์
24 M.110 ห้วยตุงลุง ดอนใหญ่ใต้ ศรีเมืองใหม่ บุรีรัมย์
25 M.112 ห้วยตะโคง โคกใหญ่ สตึก อุบลราชธานี
26 M.119 ลำเชียงสา โคกสะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
27 M.124 ห้วยตะกั่ว โนน ใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
28 M.125 ห้วยแอก ห้วยไฮ ใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
29 M.127 ห้วยตาเทียว นาไฮ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
30 M.132 ห้วยสะพือ โหมน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
31 M.137 ห้วยเหนือ ระกา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
32 M.142 ห้วยขยุง โดนอาวร์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33 M.143 ห้วยสังกด หนองใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
34 M.145 ลำพระเพลิง วังตะเคียนทอง ปากช่อง นครราชสีมา
35 M.152 ห้วยบอน โพนทองน้อย น้ำยืน อุบลราชธานี
36 M.153 ลำโดมใหญ่ กุดเชียงหมุน น้ำยืน อุบลราชธานี
37 M.154 ห้วยหลวง นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
38 M.155 ห้วยละโอง นาผือ เมือง อำนาจเจริญ
39 M.156 ห้วยบ้าน นาผือ เมือง อำนาจเจริญ
40 M.157 ห้วยโพง นิคม ป่าติ้ว ยโสธร
41 M.159 ลำชี หลุมดิน จอมพระ สุรินทร์
42 M.160 ลำโดมน้อย โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
43 M.164 ลำตะคอง ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
44 M.170 ลำโดมใหญ่ คำสำราญ เดชอุดม อุบลราชธานี
45 M.171 ลำพระเพลิง โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
46 M.172 คลองไผ่ โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
47 M.173 แม่น้ำมูล โนนสะอาด โชคชัย นครราชสีมา
48 M.175 ลำพลับพลา หนองสาหร่าย สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
49 M.176 ห้วยขะยุง โนนศรีไคล กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
50 M.177 ลำตะคอง โนนสว่าง สีคิ้ว นครราชสีมา
51 M.178 ห้วยขุหลุ หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
52 M.179A ลำเซบาย ป่าก่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
53 M.180 ลำพระเพลิง ท่าเยี่ยม ปักธงชัย นครราชสีมา
54 M.181 แม่น้ำมูล ท่าวังยาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
55 M.182 แม่น้ำมูล สีถาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
56 M.183A ห้วยหินลับ หินเพิง ปากช่อง นครราชสีมา
57 M.184 แม่น้ำมูล ซึม พิมาย นครราชสีมา
58 M.185 ลำปลายมาศ ไผ่น้อย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
59 M.186 ลำจักราช โนนคอย จักราช นครราชสีมา
60 M.187 ห้วยเสนง ใกล้สถานีประมงน้ำจืด เมือง สุรินทร์
61 M.188 ลำเชียงไกร บัว โนนสูง นครราชสีมา
62 M.190 ห้วยสำราญ ขวาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
63 M.191 ลำตะคอง โคกกรวด เมือง นครราชสีมา
64 M.192 ห้วยไผ่ โนนค่า ขามทะเลสอ นครราชสีมา