1
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTH EASTEM REGION HYDROLOGICAL IRRIGATION CENTER - RID

กรมชลประทาน
ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแผนงานสำรวจอุทกวิทยาฯ
ประจำปีน้ำ2564แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีสำรวจ
อุทกวิทยาลุ่มน้ำมูลแผนภูมิแสดงสถานีสำรวจ
ประจำปี2564
ที่ตั้งสถานีสำรวจระดับน้ำ
ที่ตั้งสถานีสำรวจปริมาณน้ำ
ที่ตั้งสถานีสำรวจปริมาณฝน


ระบบบันทึกระดับน้ำ
รายชั่วโมง


ราคาศูนย์เสาระดับน้ำ (Z.G)

ระบบบันทึกระดับน้ำ
Real Time Hydro Data